• info@sv-s.nl
  • 06-55.36.38.17

Maastricht – Pottenberg

Datum:11 nov, 2014

Thema’s:Wijkontsluiting, plekken voor ontmoeting, hoofdroutes, winkelcentrum, fiets- en wandelpaden

Cliënt:Gemeente Maastricht

Maastricht – Pottenberg

Pottenberg is qua omvang ongeveer de helft van Mariaberg. De wig-vormige wijk is in de jaren 60 gebouwd volgens het parochiemodel, dat in het Structuurplan van 1954 voor alle nieuwbouwwijken in Maastricht werd voorgesteld. Het hart van de wijk kent een sterke ruimtelijke samenhang door een as, dubbelplein en een duidelijke rand. Deze structuur is onderdeel van Maastrichts Planologisch Erfgoed. Rondom het plein liggen maatschappelijke voorzieningen en is de kerk gesitueerd. De rest van de wijk kent een heldere opzet door stempels van rijtjeswoningen, portiek- en galerijflats en vrijstaande woningen. Centraal door de wijk loopt een verbindingsas naar het aangrenzend westelijk gelegen winkelcentrum. De ruimtelijke opzet van Pottenberg is op de (groene) omgeving afgestemd, aan de westzijde grenzend aan een golfterrein en ten noorden en zuiden aan een groene zone. Pottenberg heeft veel minder jeugdigen dan Mariaberg aangezien 10% van de inwoners tussen de 15 en de 25 jaar oud is. Met 22% t.o.v. 17% gemiddeld in Maastricht, telt Pottenberg relatief veel ouderen.

 

De problemen op het gebied van sociale veiligheid zijn in Pottenberg niet erg groot, maar de vergrijzing is een punt van aandacht. Daarnaast ligt er een herstructureringsopgave voor een deel van de bestaande woningen in Pottenberg. De gemeente is in samenwerking met de woningbouwcorporaties en bewoners bezig met het opstellen van een buurtontwikkelingsplan. Opgaven die daar in naar voren komen zijn verbinding van de wijk met de stad, de voorzieningen in Pottenberg moeten een impuls krijgen en de ruimtelijke kwaliteit van het Terra Cottaplein moet verbeterd worden. Daarnaast wordt gezocht naar geschikte huisvesting voor ouderen en moet er een structurele oplossing komen voor de voorzieningen in het buurthuis ‘De Romein’.

 

De gemeente Maastricht is op zoek naar mogelijkheden om Pottenberg beter aan te sluiten met omliggende wijken. Het winkelcentrum Brusselse Poort lijkt hierbij een sleutelrol te vervullen aangezien deze tussen de wijk en het centrumgebied zit ingeklemd. Het winkelcentrum keert zich in de huidige situatie af van Pottenberg. Een uitbreiding en herstructurering van het winkelcentrum moet hier verandering in brengen en van Brusselse Poort een levendige ontmoetingsplek maken. De westzijde van het centrum wordt door het openstellen van een nieuw entree meer naar Pottenberg georiënteerd. De vraag van de gemeente is wat de potenties van deze herstructurering zijn voor de wijk en voorzieningen in Pottenberg? Ook is het projectteam gevraagd uitspraken te doen over de aansluiting van de Terra Cottalaan, het lokale winkelcentrum rondom het Terra Cottaplein, de Terra Nigrastraat en de toekomstige entree aan de westzijde van het winkelcentrum Brusselse Poort. Bij de beantwoording van deze vragen is een aantal andere alternatieve routes naar en langs het winkelcentrum onderzocht. Daarbij is zowel gekeken naar de mogelijkheden een continue routing naar de entree van het winkelcentrum te creëren als de inrichting van de openbare ruimte. De vragen die hierbij spelen zijn: ‘hoe richt het programma zich naar de openbare ruimte en naar deze straat, hoe is de openbare ruimte vormgegeven en voegt deze zich naar de straat of juist niet?’. Een tweede aspect in het onderzoek, is om te onderzoeken wat een geschikte locatie is voor buurtcentrum De Romein. Als aanvulling hierop hebben zijn ook de potenties van de parkzone aan de noordzijde van Pottenberg onderzocht.

 

Volg ook ons SVS seminar bij het Beccaria Instituut